top of page

Impressum

 

Den Norske Klub i Hamburg e.V. 
Grootmoor 85A
22175 Hamburg

Tel.: +49 (0)170 1555 055
info@dennorskeklub.de


 

Bankforbindelse:
Deutsche Bank Hamburg
Konto: 020063400    
IBAN: DE21 2007 0000 0020 0634 00
BLZ: 200 700 00

 

 

Styret 2017/2018

Styreleder:

Børre Antonsen

Nestleder:

Karoline Pella Skaar

Styremedlemmer: 

Kari Patock

Christopher Wessel

Kjetil Eskerud

Kristence Voll

1. Vorsitzende:
Børre Antonsen

2. Vorsitzende:
Karoline Pella Skaar

Mitglieder:

Kari Patock                              Kjetil Eskerud
Christopher Wessel                Kristence Voll
 

Statutter

 

§ 1
Klubbens navn er "Den Norske Klub i Hamburg e.V.". Formannen har foretatt registrering av klubben som en forening med rettsevne i Foreningsregistret i Hamburg.

§ 2
Foreningens mål er å pleie og å utdype forbindelsene mellom nordmenn og tyskere og i den forbindelse også å fremme den norske koloni i Hamburg. Innenfor formålets ramme arrangerer klubben kulturelle og andre tilstelninger som tjener den gjensidige forståelsen, f.eks. foredrag og utstillinger. Videre understøtter klubben naturlige personer som har sitt virkefelt spesielt innenfor den kulturelle og vitenskapelige utveksling som finner sted mellom de to land. Allmennyttige institusjoner som med sitt arbeid bidrar til gjensidig forståelse, især for å fremme det tysk-norske vennskap, understøttes i form av finansielle gaver. Støtte til enhver form for politisk virksomhet er utelukket.

§ 3
Enhver rettskaffen person som har fast bopel og arbeidssted i Hamburg og omegn, kan bli medlem i klubben. Ethvert firma kan bli medlem, men uten stemmerett. Ved endringer av statuttene har dog bare norske statsborgere stemmerett.

§ 4
Søknad om medlemskap må rettes skriftlig til styret og må støttes av et klubbmedlem. Styret avgjør søknaden om opptak. Styret har fullmakt til både å nekte og å godta opptak av nye medlemmer så vel som å suspendere medlemmer til neste generalforsamling. Blir en søknad om opptak avslått, har søkeren anledning til å forelegge saken på neste generalforsamling som så treffer den endelige avgjørelsen.

§ 5
Utmelding av klubben må også sendes og rettes til styret. Utmelding kan skje til enhver tid. Styret kan ekskludere medlemmer som er forsinket med betaling av fastsatt kontingent i 3 måneder. Blir et medlem ekskludert av andre grunner, kreves det 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen.

§ 6
Medlemskontingenten fastsettes av styret. En forhøyelse av kontingenten krever samtykke av det alminnelige flertall av de fremmøtte medlemmer på generalforsamlingen.

§ 7
Klubben ledes av et styre som består av

 • en formann

 • en nestformann

 • en 1. kasserer

 • en 2. kasserer

 • en 1. sekretær

 • en 2. sekretær

Alle medlemmene av styret skal være norske statsborgere og medlem av klubben. Dessuten velges det 2 revisorer for revisjon av klubbens regnskaper. Styrets formann er formann i den forstand som nevnt i § 26 BGB. Valg av styremedlemmer kan finne sted til enhver tid, såfremt 2/3 av de fremmøtte medlemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ønsker dette, eller når styret selv ønsker å tre tilbake. Sistnevnte kan imidlertid kun skje etter forutgående underretning av klubbens medlemmer med to måneders varsel og ved å sammenkalle til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 8
En gang i året, etter nærmere fastsettelse av styret, avholdes det en ordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger skal avholdes når styret anser det som nødvendig, eller når minst 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene retter en tilsvarende anmodning til styret. Den årlige ordinære generalforsamlingen skal avholdes senest innen utløpet av juni måned og skal behandle årsrapporten, regnskapsrapporten og revisjonsrapporten for foregående år samt andre saker som styret og/eller medlemmene måtte foreslå.

§ 9
Innkalling til ordinær og ekstraordinær generalforsamling må av styret sendes skriftlig til hvert medlem. Innkallingen som må skje minst 14 dager før forsamlingen trer sammen, må inneholde møtets dagsorden.

§ 10
Medlemmers forslag til ordinære eller ekstraordinære generalforsamlingers dagsorden må være styret i hende minst 8 dager på forhånd. Forslag som eventuelt blir fremlagt under selve generalforsamlingen, krever enstemmig beslutning. En generalforsamling er beslutningsdyktig når minst 1/4 av klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende.

§ 11
Klubbens sekretær fører protokoll ved alle generalforsamlinger. Protokollen må inneholde de vedtak som er fattet, og må undertegnes av styret.

§ 12
Generalforsamlingen ledes av styrets formann, i hans fravær av nestformann. Skulle generalforsamlingen være beslutningsudyktig på grunn av manglende fremmøte, må det innkalles til ny generalforsamling som da er berettiget til å treffe beslutninger vedrørende den utsatte generalforsamlingens dagsorden, uten hensyn til antall tilstedeværende medlemmer. Dette må det gjøres oppmerksom på i innkallingen til den nye generalforsamlingen.

§ 13
Foreningen er uegennyttig og tjener i første rekke ikke egennyttige formål. Styret forvalter klubbens anliggender i overensstemmelse med statuttene. Det forvalter likeledes klubbens formue etter beste skjønn og har ansvar for dette. Klubbens midler kan kun brukes til formål som er i samsvar med statuttene. Klubbens medlemmer får intet utbetalt av klubbens midler. Ingen person må begunstiges ved utlegg som ikke er i overensstemmelse med klubbens formål eller ved urimelig høye godtgjørelser.

§ 14
Uten styrets samtykke kan et medlem ikke sende meldinger til pressen vedrørende klubbanliggender.

§ 15
Alle endringer i statuttene må besluttes på en generalforsamling og krever 3/4 av de oppmøtte stemmeberettigede medlemmenes stemmer. Ved manglende fremmøte må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 12.

§ 16
Styret er forpliktet til å sørge for at utgiftene ikke overstiger inntektene. Skulle spesielle forhold eller nødvendige disposisjoner medføre så høye utgifter at det må tas opp et lån, er styret forpliktet til å innhente tilsvarende samtykke fra henholdsvis den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. - For godkjennelse til opptak av lån gjelder de samme bestemmelser som for en endring i statuttene.

§ 17
Blir klubben oppløst eller opphevet, noe som bare kan skje med 2/3 antall stemmer av samtlige stemmeberettigede medlemmer, eller når klubbens formål bortfaller, tilfaller klubbens formue Die Freie und Hansestadt Hamburg som omgående må overføre den til den norske sjørednings-tjeneste "Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning"

Satzung

 

§1
Der Verein führt den Namen „Den Norske Klub i Hamburg e. V.“. Der Vorsitzende hat dessen Sitz in Hamburg als rechtsfähiger Verein in das Handelsregister eingetragen.

§2
Zweck des Vereins ist die Pflege und Vertiefung der Beziehung zwischen Norwegern und Deutschen und auch in diesem Sinne die Förderung der norwegischen Kolonie in Hamburg. Im Rahmen dieses Zwecks richtet der Verein kulturelle und sonstige der Völkerverständigung dienliche Veranstaltungen aus, z.B. Vorträge und Ausstellungen, und gewährt Zuwendungen an natürliche Personen, die im Rahmen des insbesondere kulturellen und wissenschaftlichen Austauschs zwischen beiden Ländern tätig sind. Außerdem wendet der Verein seine Mittel steuerbegünstigten Körperschaften zu, die gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgen. Hierbei ist jede Politik ausgeschlossen.

§3
Jede unbescholtene Person, die ihren festen Wohnsitz und Erwerb in Hamburg und Umgebung hat, kann Mitglied des Vereins werden. Jede Firma kann Mitglied werden, jedoch ohne Stimmrecht. Bei Satzungsänderungen haben nur norwegische Staatsbürger Stimmrecht.

§4
Aufnahmegesuche müssen schriftlich an den Geschäftsausschuss gerichtet werden und von einem Vereinsmitglied unterstützt sein.
Über die Aufnahme eines Mitgliedes hat der Geschäftsausschuss zu entscheiden. Der Geschäftsausschuss ist bevollmächtigt, die Aufnahme neuer Mitglieder zu verweigern oder gutzuheißen, sowie Mitglieder zu suspendieren bis zur nächsten Haupt-Mitgliederversammlung.
Bei Ablehnung eines Aufnahmeantrages erhält der Abgewiesene die Möglichkeit, die nächste Mitgliederversammlung anzurufen, die dann abschließend entscheidet.

§5
Ein Austrittsgesuch muss ebenfalls schriftlich gestellt und an den Geschäftsausschuss gerichtet werden.
Ein Austritt kann jederzeit erfolgen. Mitglieder, die mit der Zahlung ihres Beitrages 3 Monate im Rückstand sind, können vom Geschäftsausschuss aus dem Verein ausgeschlossen werden. Um ein Mitglied aus anderen Gründen auszuschließen, ist Zweidrittel-Majorität der erschienen Mitglieder einer Haupt-Mitgliederversammlung erforderlich.

§6
Der Beitragssatz wird vom Geschäftsausschuss bestimmt. Für eine Erhöhung des Beitrages ist jedoch die Zustimmung einer Haupt-Mitgliederversammlung mit einfacher Majorität der erschienenen Mitglieder erforderlich.

§7
Der Verein wird geleitet von einem Geschäftsausschuss, bestehend aus:

 • einem 1. Vorsitzenden

 • einem 2. Vorsitzenden

 • einem 1. Kassierer

 • einem 2. Kassierer

 • einem 1. Schriftführer

 • einem 2. Schriftführer

Sämtliche Mitglieder des Geschäftsausschusses müssen norwegische Staatsbürger und Mitglieder des Vereins sein. Ferner sind zwei Revisoren zur Revision der Kassenabrechnungen zu wählen. Der Vorsitzende dieses Geschäftsausschusses ist der Vorstand im Sinne des §26 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Wahlen der Geschäftsausschuß-Mitglieder können zu jeder Zeit stattfinden, wenn zwei Drittel der auf einer ordentlichen oder außerordentlichen Haupt-Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder diese wünschen, oder auch, wenn der Geschäftsausschuss selbst zurückzutreten wünscht. Letzteres kann jedoch nur nach vorhergehender zweimonatlicher Bekanntmachung an die Mitglieder und durch Einberufung von einer außerordentlichen Haupt-Mitgliederversammlung erfolgen.

$8
Einmal jährlich, nach näherer Bestimmung des Geschäftsausschusses, wird eine ordentliche Haupt-Mitgliederversammlung abgehalten. Außerordentliche Haupt-Mitgliederversamm-lungen sollen abgehalten werden, wenn der Geschäftsausschuss es für nötig erachtet, oder wenn wenigstens ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder ein diesbezügliches Gesuch an den Geschäftsausschuss richtet. Die jährliche Haupt-Mitgliederversammlung soll spätestens bis Ende Juni statt finden. Hier sollen die Jahres-, Kassen- und Revisionsberichte über das Vorjahr sowie Themen, die vom Vorstand und/oder Mitgliedern beantragt wurden, vorgelegt werden.

$9
Die Einladungen zu den ordentlichen und außerordentlichen Haupt-Mitgliederversammlungen haben von dem Geschäftsausschuss schriftlich an jedes Mitglied zu geschehen, und zwar mindestens 14 Tage vor Stattfinden der Versammlung unter Mitteilung der Tagesordnung.

§10
Anträge der Mitglieder zu den ordentlichen und außerordentlichen Haupt-Mitgliederversammlungen müssen mindestens acht Tage vorher dem Geschäftsausschuss eingereicht werden. Anträge, die evtl. während der Haupt-Mitgliederversammlung eingebracht werden, erfordern einstimmigen Beschluss. Beschlussfähig sind die Haupt-Mitgliederversammlungen, wenn mindestens ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder zugegen sind. Im Falle einer Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

§11
Über alle Haupt-Mitgliederversammlungen hat der Schriftführer das Protokoll zu führen, in welches die gefassten Beschlüsse aufzunehmen sind und das vom Vorstand zu unterschreiben ist.

§12
Die Haupt-Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden des Vorstandes geleitet, in dessen Abwesenheit vom 2. Vorsitzenden. Sollte die Haupt-Mitgliederversammlung nicht zahlreich genug sein, so muss eine neue einberufen werden, und diese ist berechtigt, über die Tagesordnung der vertagten Haupt-Mitgliederversammlung Beschlüsse zu fassen ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder. In der Einberufung zur neuen Haupt-Mitgliederversammlung muss hierauf aufmerksam gemacht werden.


$13
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Geschäftausschuss verwaltet die Angelegenheiten des Vereins in Übereinstimmung mit der Satzung sowie das Vermögen nach bestem Ermessen und trägt dafür die Verantwortung.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstig werden.

§14
Kein Mitglied darf ohne Genehmigung des Geschäftsausschusses Bericht über Vereinsangelegenheiten an Zeitung einsenden.

$15
Alle Änderungen der Satzung müssen in einer Haupt-Mitgliederversammlung beschlossen werden. Hierzu sind drei Viertel der Stimmen der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Beim Nichterscheinen der genügenden Mitgliederzahl wird im Sinne des §12 verfahren.

$16
Der Vorstand ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen. Sollten besondere Verhältnisse oder notwendige Dispositionen so große Ausgaben bewirken, dass ein Darlehen aufgenommen werden muss, so ist der Vorstand verpflichtet, die Zustimmung der ordentlichen bzw. der außerordentlichen Haupt-Mitgliederversammlung einzuholen. – Für die Zustimmung zur Aufnahme von Darlehen gelten dieselben Bestimmungen wie für Satzungsänderungen.

§17
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, die nur mit zwei Dritteln der Stimmen sämtlicher stimmberechtigten Mitglieder möglich ist, oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vereinsvermögen an die Freie und Hansestadt Hamburg, die es umgehend an die Norwegische Seenotrettungsgesellschaft „Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning“ überweisen muss.

bottom of page